Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Tag: rủi ro

August 29, 2021 Quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp

Là quản lý doanh nghiệp chắc chắn ai cũng quan tâm đến rủi ro pháp lý. Nhưng không phải ai…